ZoomsunMaterial işleýiş enjamlary kärhanasy

cde13c6591c18eb71651a467339c7a1
d0797e071

Biz kim?

Zoomsun 2013-nji ýylda esaslandyryldy we bu pudakda köp ýyllyk ösüşden soň, logistika we ammar pudagyna girdi we Hytaýda zerur bölekleri öndürmek üçin ýük awtoulaglaryny we palet jaklaryny professional önümçilik üçin bir bitewi çözgüt üpjün edijiniň dizaýnyna, gözleg işlerine we önümçiligine ünsi jemledi. .

Palet ýük awtoulag önümleriniň görnüşi, ösen elektrik palet ýük awtoulaglaryna standart palet jaklarynyň derejesini öz içine alýar.Zawod ammar we material enjamlaryny öndürmekde we taslamakda ýöriteleşendir.

Zawodymyz köp ýyl bäri ýokary hilli we çydamly material işleýiş enjamlaryny öndürmäge borçlanýar.Döwrebap önümçilik desgasy we dowamly guruljak innowasiýa dizaýnlaryny öndürmek üçin bilelikde işleýän ýokary hünärli inersenerler we tehnikler topary barlygy üçin buýsanýarys.Paletli ýük awtoulaglarymyzyň görnüşi hem muňa degişli däldir.Adaty palet jaklaryndan başlap, iň häzirki zaman elektrik palet jaklaryna çenli, siziň ähli islegleriňizi kanagatlandyrýan önümlerimiz bar.Enjamlarymyz, ammaryňyza we material işlemegiň ähli zerurlyklaryny ygtybarly we ygtybarly kanagatlandyrmak bilen, iň ýokary netijeliligi we ulanyjylara dostlugy üpjün etmek üçin işlenip düzülendir.Işiňiz esasy palet jak enjamlaryny ýa-da ösen elektrik modellerini talap edýärmi, toparymyz siziň bilen maslahatlaşmaga we aýratyn zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp çözgüt tapmaga taýyn.Iň ýokary önümleri we ajaýyp müşderi hyzmatyny bermek arkaly müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary bolmaga çalyşýarys.Şeýlelik bilen, netijeli, innowasiýa we ygtybarly material işleýiş enjamlaryny gözleýän bolsaňyz, palet ýük awtoulaglarymyzyň köpüsine garamaň.

Näme edýäris?

Iň ýokary paletli ýük maşyn enjamlarymyzdan başga-da, iş ýeriniň öndürijiligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin döredilen başga-da birnäçe material işleýiş önümlerini öndürýäris.Elektrik palet stakerlerimiz palet ýük awtoulaglarynyň we forkliftleriň iň gowularyny birleşdirip, agyr ýükleri aňsat we täsirli daşamak üçin innowasion çözgütleri üpjün edýär.Şeýle hem, dürli geçelgeler üçin niýetlenen elektrik forkliftleri, şol sanda dar geçelge, gödek ýer we ammar forkliftlerini hödürleýäris.

4ac4c48f1

Bu maşynlar ýokary öndürijiligi we takyklygy üpjün etmek üçin döredilip, olary dürli pudaklarda material işlemek üçin ideal edýär.Önümlerimiz lukmançylyk edaralarynda, himiýa zawodlarynda, elektronika önümçilik desgalarynda, logistika merkezlerinde we başgalarda ulanylýar.Qualityokary hilli, ygtybarly enjamlar we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen meşhurlyk gazanan markamyz, material işlemek pudagynda kämillik bilen manydaş boldy.Üstünlige bolan ygrarlylygymyz, bütin dünýäde döredilen marketing hyzmat ulgamymyzda öz beýanyny tapdy.Demirgazyk Amerika, Demirgazyk-Gündogar Aziýa we Günbatar Europeewropa ýaly halkara bazarlaryna üstünlikli girdik.Zoomsunda müşderilerimiziň iň gowy enjamlary we goldawy almagyny üpjün edip, önümlerimizi we hyzmatlarymyzy gowulandyrmaga hemişe çalyşýarys.Kiçijik paletli ýük awtoulagyna ýa-da ösen elektrik forkliftine mätäçligiňiz bolsun, özboluşly material işlemek zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt tapmakda size ýol görkezjek tejribämiz bar.