Blog

 • El bilen palet ýük awtoulagy: artykmaçlyklar we ulanylýan ssenariýler

  El bilen palet ýük maşyny, el bilen palet jak diýlip hem atlandyrylýar, material işlemek pudagynda möhüm guraldyr.Paletirlenen harytlary ammarlary, bölek satuw dükanlaryny we önümçilik desgalaryny goşmak bilen dürli gurşawda daşamak we götermek üçin giňden ulanylýar.Bu makalada öwreneris ...
  Koprak oka
 • El bilen palet jaklary: Dogry ulanmak we hyzmat etmek üçin giňişleýin gollanma

  El bilen palet ýük awtoulaglary diýlip hem atlandyrylýan el palet jaklary, ammarlarda, paýlaýyş merkezlerinde we önümçilik zawodlarynda agyr zatlary işlemek üçin möhüm guraldyr.El bilen palet ýük awtoulaglarynyň dogry ulanylmagy diňe bir operatorlaryň we daşalýan harytlaryň howpsuzlygyny üpjün etmän, eýsem ýaramazlygy gowulaşdyrmaga hem kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Pes derejeli Jek bilen Adaty Jekiň arasynda näme tapawut bar

  Ammarlarda we logistika desgalarynda agyr zatlary göçürmek barada aýdylanda, zerur enjamlaryň bolmagy ähli zady üýtgedip biler.Bu ugurda esasy gurallaryň biri paletlenen önümleri aňsatlyk bilen herekete getirip we daşap bilýän köptaraply we zerur enjamdyr.Dynç alyşda ...
  Koprak oka
 • El bilen el bilen palet jakyny haçan saýlamaly?

  El bilen ýasalan el palet jakynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, olaryň ýönekeýligi we ulanylyş aňsatlygydyr.10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, kompaniýamyz müşderilere hakyky zerurlyklaryndan ugur alyp, laýyk modeller bilen üpjün etmegiň möhümdigini bilýär.Bilermenler toparymyz maslahat bermäge bagyşlanýar ...
  Koprak oka
 • Elektrik paletli ýük awtoulagynyň el palet ýük awtoulagy bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary?

  Elektrik palet ýük maşyny, bir söz bilen aýdylanda, adatça gürleýän batareýamyz, elektrik energiýasy hökmünde elektrik ulanýan paletli awtoulag.Elektrik paletli ýük awtoulaglarynyň artykmaçlyklaryny has gowy görkezmek üçin, deňeşdirmek üçin el bilen palet ýük awtoulagyny alýarys.1.Performance.elektrik palet ýük awtoulagynda ...
  Koprak oka
 • Ammaryňyz üçin sag el palet awtoulagyny nädip satyn almaly?

  Ammaryňyz üçin sag el palet awtoulagyny nädip satyn almaly?

  El paletli ýük maşyny dürli mehaniki enjamlary ýa-da beýleki agyr zatlary götermek üçin ulanylýar, zähmet güýjüni azaltmak, iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin jak, el sapan we beýleki göteriji gurallar bilen hem ulanylyp bilner. zawod.Hand p ...
  Koprak oka
 • Gündelik el bilen palet ýük awtoulag soraglary

  Gündelik el bilen palet ýük awtoulag soraglary

  El palet jakasy el bilen işlemek meselesinde esasy enjamdyr.Köplenç ammar ýa-da ammar zerurlyklary barada aýdylanda, bir telekeçiligiň maýa goýup biljek ilkinji bölegi.El paletli awtoulag näme?Palet ýük maşyny diýlip hem bilinýän el paletli awtoulag ...
  Koprak oka
 • El palet jaklarynyň dürli görnüşleri haýsylar?

  El palet jaklarynyň dürli görnüşleri haýsylar?

  Palet jaklaryny palet ýük awtoulaglary, palet trolleýsi, palet göteriji ýa-da palet göteriji we ş.m. diýip hem atlandyryp bolar. Bu ýük daşamak üçin zerur bolan ammarda, zawodda, hassahanada dürli görnüşli paletleri ýüklemek üçin ulanylýan guraldyr.Palet jaklarynyň dürli görnüşleri barlygy sebäpli, ...
  Koprak oka
 • Palet ýük awtoulaglaryna hyzmat etmek we howpsuzlyk amaly gollanmasy

  Palet ýük awtoulaglaryna hyzmat etmek we howpsuzlyk amaly gollanmasy

  El paletli ýük awtoulagyny ulananyňyzda haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz, bu makala, ýüze çykyp biljek köp meseläni çözmäge kömek edip biler we paletli ýük awtoulagyny howpsuz we uzak ömri ulanmak barada dogry gollanma berip biler.1. Gidrawlik ýagy, alty aýdan bir gezek nebit derejesini barlaň.Nebit kuwwaty takmynan 0,3l ...
  Koprak oka