Pes derejeli Jek bilen Adaty Jekiň arasynda näme tapawut bar

Ammarlarda we logistika desgalarynda agyr zatlary göçürmek barada aýdylanda, zerur enjamlaryň bolmagy ähli zady üýtgedip biler.Bu ugurda esasy gurallaryň biri paletlenen önümleri aňsatlyk bilen herekete getirip we daşap bilýän köptaraply we zerur enjamdyr.Soňky ýyllarda ulanmakpes profilli palet jakösýän tendensiýa öwrüldi we adaty palet ýük awtoulaglaryndan köp artykmaçlyk hödürleýär.Lowöne pes gatly paletli ýük maşyny bilen adaty palet awtoulagynyň arasynda näme tapawut bar we näme üçin kompaniýalar olary çalyşmagy göz öňünde tutmaly?

Pes gatly paletli ýük maşyny bilen adaty palet ýük awtoulagynyň arasyndaky tapawuda düşünmek üçin ilki bilen paletli ýük awtoulagynyň esasy wezipelerine düşünmeli.Aslynda palet jak, paletleri bir ýerden başga ýere geçirmek üçin ulanylýan guraldyr.Adaty palet ýük awtoulaglary, adatça arassalaýyş beýikligi 7 dýuým bolan adaty paletleri ulanmak üçin niýetlenendir.Munuň tersineultra pes profilli palet jakpes arassalaýyş paletleri dolandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir, arassalaýyş beýiklikleri adatça 2,5-3 dýuým töweregi.Bu olary ýöriteleşdirilen paletler bilen we ýer çäkli ýerlerde ulanmak üçin ideal edýär.

Zoomsun, Hytaýda öňdebaryjy forklift we palet ýük awtoulaglary bilen üpjün ediji bolup, pes düşekli palet ýük awtoulaglaryny we bu pudak üçin beýleki möhüm komponentleri ösdürmekde we öndürmekde öňdäki hatarda durýar.Zoomsun dizaýna, gözleglere we ösüşe ünsi jemleýär we logistika we ammar pudagynda professional önümçilik üçin bir gezeklik çözgütleri hödürleýär.Olaryň önümlerigaty pes profilli palet jakwe masştably pes profilli palet jak.Olaryň pes derejeli palet jaklary köp artykmaçlyklary hödürleýär, şol sanda has giň paletleri ulanmak we gysga ýerlerde aňsatlyk bilen hereket etmek.Bu, ammar amallaryny optimizirlemek isleýän kärhanalar üçin gymmatly gural bolýar.

Netijede, pes derejeli paletli ýük awtoulagyny ýa-da adaty palet ýük awtoulagyny saýlamak, işiňiziň aýratyn zerurlyklaryna we talaplaryna baglydyr.Dürli palet ululyklaryny dolandyrýan we berk ýerlerde işleýän kompaniýalar üçin pes derejeli palet ýük awtoulaglary netijelilikde we çeýeliginde möhüm artykmaçlyklary hödürläp biler.Zoomsun ýaly kompaniýalaryň tejribesi we täzelikleri bilen bu ýöriteleşdirilen gurallaryň ösmegine itergi berýän kärhanalar, üýtgeýän pudak talaplaryny kanagatlandyrmak ukybyna ynamly bolup bilerler.Logistika we ammar pudagynyň ösmegi bilen, zerur enjamlaryň bolmagy kärhanalaryň bäsdeşlik we netijelilik üçin möhüm bolmagydyr.


Iş wagty: 12-2023-nji dekabry